De nuvarande villkoren reglerar förhållandet mellan ”Kunden” (den part som köper översättningstjänster direkt från översättaren) och ”Översättaren” (Elmenta OÜ/SIA Elmenta). Vid beställning bekräftar kunden avtalet med följande användarvillkor:

1. Alla beställningar av översättningsarbete ska göras/bekräftas skriftligen och innehålla en projektbeskrivning, tidsfrist, pris per översättningsenhet, definition av översättningsenhet och betalningsvillkor. Inga muntliga avtal är giltiga.

2. Om översättningsprojektet avbryts efter att kunden har gjort ett formellt arbetsuppdrag har översättaren rätt att få betalt för allt arbete som fullgjorts fram till tidpunkten då kunden avbryter projektet. I det här fallet bör översättaren tillhandahålla kunden allt material som har översatts fram till den tidpunkten. Betalningsbeloppet beräknas utifrån det tidigare avtalade priset per översatt enhet.

3. Kunden kan be om korrigeringar/omarbetningar i det översatta materialet inom 20 arbetsdagar från dagen för leveransen till kunden. Beroende på typen av nödvändiga korrigeringar/omarbetningar kan en del av dem utföras kostnadsfritt av översättaren. Vi accepterar inga anspråk beträffande det översatta materialet eller dess kvalitet efter denna period.

4. Om kunden inte är nöjd med kvaliteten på översättarens arbete ska översättaren få möjlighet att korrigera översättningen. Först efter det kan en förändring av betalningsvillkoren eller projektbeloppet förhandlas.

5. Beloppet av det ekonomiska anspråket relaterat till ett projekt kan inte överstiga det totala beloppet för det aktuella projektet.

6. Översättaren behåller upphovsrätten till översättningen i sin helhet, tills fakturan för tjänsten har betalats i sin helhet. Efter att fakturan har betalats överförs upphovsrätten för den översatta översättningen till kunden och/eller slutkunden och blir deras egendom. Eventuell användning av översättningen innan fullständig betalning utgör ett upphovsrättsintrång i enlighet med nationella och internationella lagar.

7. Om jobbet som gjorts av en översättare är tillgängligt för allmänheten efter att det är klart (till exempel i form av en offentlig webbplats, företagsbroschyr etc.) kan översättaren använda arbetet och/eller omnämna det i en portfölj eller som en professionell referens.

8. Om kunden agerar på uppdrag av en slutkund eller tredje part, gäller de nuvarande tjänstevillkoren endast kunden. Kunden måste betala för översättarens tjänst och betala översättaren omedelbart, oavsett slutkundens/tredje parts betalningsvillkor eller avtal mellan dem.